Pécsely óvoda

 

Zöld Óvoda

Ezt a címet a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként kaptuk, melyet óvodánk 2013 szeptemberéig használhat.

Ez a cím annak az elismerése , hogy a környezeti nevelés terén sokoldalúan fejlesztve, eredményesen neveljük a gyermekeket, fokozatosan figyelünk az egészséges fejlődésükre ( mozgás, táplálkozás) a családokkal együttműködve.


Büszkék vagyunk elért sikerünkhöz, melyért köszönetet kell mondanunk az óvoda valamennyi dolgozójának és gyerekének, a minket támogató, programjainkon résztvevő hozzánk járó gyerekek szüleinek, nagyszüleinek is.

Köszönjük!


Óvodánk 2010-ben nyerte el a „ Zöld óvoda „ címet.

Ez a cím minőségi díjnak is tekinthető.

3 évig használhatjuk, majd újra meg kell felelnünk az éppen aktuális kritérium rendszernek.

Óvodánkban olyan programokat, eseményeket szervezünk, hogy ezek hatásával környezettudatosabbá neveljük a gyermekeket, szüleiket és saját magunkat is.

ezekről a programokról a szülőket több információs csatornán folyamatosan tájékozatjuk.


Kritériumok:


 1. 1.Az óvoda szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten kezeli, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.


 1. 2.A helyzetelemzésben kitérnek a helyi, regionális környezetvédelmi és egészségügyi szervezetek, a civil szerveződések, a társintézmények, a szülői közösség stb. helyi stratégiájára, terveire. Ezek lehetnek: a helyi környezetvédelmi program, az egészségkép vagy terv, az óvodával kapcsolatban álló iskola környezet-egészségvédelmi programja stb. amelyek mind a humán, mind az anyagi erőforrások biztosításában az óvoda segítségére vannak és gazdagítják tevékenységeit. Az egészségkép megfogalmazásában is szerepel a helyi környezet kiemelt szerepe.


 1. 3.A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.).


 1. 4.A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői.


 1. 5.A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.)


 1. 6.A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján tevékenység központú módszerekkel zajlik, kiterjed a sajátos nevelési igényű, nemzetiségi és kisebbségi gyermekek nevelésére is.


 1. 7.Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a tanulás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógiai, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, erdei óvoda stb.)


 1. 8.A településen és az óvodában élő, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása megvalósul az óvoda életében a szülők bevonásával, és így a családdal való kapcsolatban, valamint a település színterein. A zöld jeles napok (természet-ünnepek, egészségi jeles napok) kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti adottságok (pl. a vízparti településeken a víz világnapját, a hegységekben lévőknél a madarak és fák napját ünneplik elsősorban).


 1. 9.Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemlélet formálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.


 1. 10.Az óvodapedagógusok hét évenkénti továbbképzésének részét képezi a környezettudatos neveléshez kapcsolódó területek.


 1. 11.Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok felhasználása érvényesül. A gyerekek által használt eszközöket, játékokat körültekintően vásárolják meg, pl.: nincs mérgező festékkel bekenve, nem káros a környezetre.


 1. 12.Minden csoportszobának egyéni hangulat, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott kincsekkel. Növényápolási állatgondozási feladatokat látnak el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.


 1. 13.Az óvoda udvara mentes az allergiát, a mérgezést és sérülést okozó növényektől. Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és virágoskert, a gyógy- és fűszernövény rész, a sziklakert, a kerti tó stb. A gyermekek kertgondozáshoz használnak kerti szerszámokat.


 1. 14.Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek játékának. Udvari árnyékolók és ivókút illetve ívási lehetőség biztosított. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára.


 1. 15.A takarékossági rendszer kiépített az óvodában a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak. A fűtési rendszer környezetbarát. WC öblítők, hideg-meleg kevert csapvíz, a levegő  illatosítására gyógynövények (nem használnak hajtógázos légillatosítókat).


 1. 16.Szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag stb.), kivéve a veszélyes hulladékokat (pl. elem, olajos palack stb.). A hulladék nem szemét elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés stb.) megvalósul.


 1. 17.Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, hogy a gyerekek újból felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.)


 1. 18.Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a környezetkímélő anyaghasználatra (környezetbarát tisztítószerek használata), a tudatos takarékosságra, a kapcsolatok széles és többirányú kiépítésére kiemelten törekszik.


 1. 19.Az óvodapedagógusok folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalmat, a felnőtt és a gyermek környezet- és egészségbarát szemléletre ható könyvek vonatkozásában egyaránt. Alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos településlakói /városlakói és fogyasztói szokásait.


 1. 20.Széles körű kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között. Ezzel biztosított a társadalmi hatás  a minőségfejlesztés elvek alapján, vagyis partneri kapcsolat működik a környezet- és természetvédelem érdekében: az óvoda környezetében élőkkel szülőkkel, a lakossággal, (szülői értekezleti témák, fórumok szervezése, rendezvények: sportnapok, állatok gondozása, egészséges táplálkozás, növényápolás és védelem, kirándulások stb.), az óvodákkal, és más gondozási-, nevelési-, valamint nevelési-oktatási intézményekkel, a fenntartóval.


Programjaink:

 1. Óvodánk külső (udvar) és belső (csoportszobák…) környezetét folyamatosan javítjuk.

 2. Valamennyi programunknál, eseményünknél maximálisan figyelembe vesszük balesetek megelőzését, a gyermekek egészségvédelmét (védő-óvó-szabályzatot).

 3. Lehetőségeinkhez képest takarékosan bánunk az energiával.

 4. Az egyik kiemelt feladatunk a környezet megismerésére nevelés, melynek tartalma, feladatai lehetőleg természetes környezetben vizsgálódásokkal, megfigyelésekkel, szenzitív játékokkal történik.

 5. Kirándulásokat szervezünk a nagyobb gyerekeknek /gondosan kiválasztott helyszínen/. Itt a megfigyeléseket a környezeti nevelés speciális módszereinek, eszközeinek használatával érjük el.

 6. Túrákat szervezünk a családoknak. Ezek a túrák az éppen aktuális „Zöld ünnep”-hez kapcsolódnak, és kiegészítik az óvodai nevelést is. /Ezeken a túrákon is alkalmazzuk a környezeti nevelés speciális eszközeit és módszereit. A BFNP természetvédelmi őrei segítik munkánkat./

 7. „Zöld Ünnepek”-et változatosan, színvonalasan tervezünk, bonyolítunk le, melyekbe a családokat is bevonjuk.

 8. Több közös családi programot szervezünk, /barkácsoló délutánokat – „Tökfesztivál” , Karácsonyi ajándék készítés…Húsvéti játszóház/, kertészkedések, hulladékgyűjtések…

 9. A családok környezettudatos szemléletformálását azzal is alakítjuk, hogy:

 10. „Nem minden hulladék szemét” - ez a nézetünk, mely áthatja mindennapjainkat

 11. „…miből, mit és hogyan lehet készíteni?...”: ajándékok és dísztárgyak… készítése – tudatos vásárlóvá nevelés egyik alapja

 12. gyűjtjük a papírt, használt elemeket , mely nemcsak a szemléletformálás alapja.

 

 1. Fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk az egészséges életmód alapjait /rendszeres mozgással, napi zöldség és gyümölcs fogyasztás a szülők támogatásával…/.

 2. Minden csoportszobában van évszaknak megfelelő, változatos természetsarok, ami különböző megfigyelésekre, vizsgálódásokra, játékokra ad lehetőséget.

 3. A munka jellegű tevékenységek között minden csoportban helyet kap a növény és állatgondozás:

 4. szobanövények ápolása

 5. kerti növények gondozása (minden csoportnak van saját kiskertje, aminek a gondozásáért felelős)

 6. a folyamatos madárvédelem (téli madáretetés, tavaszi fészkelések segítése.…)

 7. akvárum

 8. Óvodai életünkben a hagyományok ápolása kiemelt feladat, minden szinten jelen van. Vannak:

 9. Néphagyományok: ( ünnepkörökkel kapcsolatosak pl: advent, karácsony, húsvét, pünkösd,)

 10. lakóhelyi hagyományok falvanként ( idősek napja, falu karácsony, mikulás, nemzeti ünnep,…)

 11. óvodai hagyományok( „ Zöld Ünnepek”, ünneplése, ünnepek előtti játszóházak, barkácsoló délutánok,  közös játszó délelőtt a nagyszülőkkel, kirándulások, túrák, óvodát szépítő programok a szülőkkel,

 12. csoporthagyományok: ( zöldség és gyümölcsnapok, jeles napok számontartása és az óvoda mindennapjaiban ezek jelenléte.)

 13. Bekapcsolódunk a „ Madár barát óvoda” programba.

 14. A környezet- megismerésére nevelés speciális és hagyományos eszközeit folyamatosan bővítjük.

 15. Partnereinkkel a kapcsolatokat ápoljuk, - minden évben felülvizsgáljuk, szükség esetén megfelelőbbet keresünk.

 16. Környezetvédelmi, környezet nevelési tevékenységünket szélesebb körben népszerűsítjük – olyan szervezetek munkájába kapcsolódunk be, akiknek a tevékenysége ezzel kapcsolatos.

 17. Az IMIP elégedettség-mérés kérdései között szerepelnek a környezetünkkel, környezet- megismerése neveléssel, „ zöld programokkal „ kapcsolatos kérdések is.